Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων

  • Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη) (εσωτερικό τηλέφωνο 113)
  • Φούρλα Ευαγγελία (εσωτερικό τηλέφωνο 115)
  • Κοτρώτσου Δέσπω (εσωτερικό τηλέφωνο 114)
  • Κωστούρου Αγγελική (εσωτερικό τηλέφωνο 112)

Print Friendly, PDF & Email
Share