Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο και 1 θέση ΔΕ συνοδών σχολικού λεωφορείου) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 με αρ. πρωτ: 3191/10-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ6746ΜΤΛΗ-Ζ2Ι), για το 10/θ Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λαμίας που διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα οι δημοσιεύσεις έγιναν στις εφημερίδες «ΣΕΝΤΡΑ» την Δευτέρα 11-07-2022 και «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τρίτη 12-07-2022 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 13-07-2022 έως και  την Παρασκευή 22-07-2022.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίου 8, Τ.Κ.: 35131 – Λαμία, είτε  με ηλεκτρονικό τρόπο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@stellad.pde.sch.gr. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΟΧ 1 2022

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2022 ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2022 ΤΕΛΙΚΟ ΨΨ6746ΜΤΛΗ-Ζ2Ι

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.6.2021

4.ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1.2022 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 94ΝΘ46ΜΤΛΗ-Δ2Ζ

6. Υ.Α.160043_Δ3_26-09-2017 ΦΕΚ 3459-Β΄-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ

7. Υ.Α.7155_Δ3_26-09-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ τροποποίηση

Print Friendly, PDF & Email
Share