Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

n4957_2022

Άρθρο 375
Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να
αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού  Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και ο Προϊστάμενος
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136),
περί της επιλογής των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Print Friendly, PDF & Email
Share