Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών των ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση διδακτικού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας αίτησής τους, σε αποκλειστική προθεσμία μιας (1) ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους, δηλαδή την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα ΕΠ.Ε.Σ. και τους/τις Διευθυντές/ντριες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά περίπτωση.

Ανακοινώνεται αξιολογικός πίνακας των δεκτών αιτήσεων των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί της μοριοδότησης αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων έως 25/8/22 στις 15:00.

α/α ΑΜΕ Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σύνολο Μορίων
1 197464 Σ.Β. ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 9,5
2 165698 Λ. Ε. ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 6
3 195918 ΠΕ82-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 19,5

 

Print Friendly, PDF & Email
Share