Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” με κωδικό ΟΠΣ 5001997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δείτε εδώ την απόφαση πρόσληψης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ