Πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για το διδακτικό έτος 2016?2017

«Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016?2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016?17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014?2020»

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ