Κατανομή δέκα (10) πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή/και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και τροποποίηση μίας (1) πίστωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: pdestellad