Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών EUROSCOLA 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών EUROSCOLA 2018-2019
          Προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκθέσεις των μαθητών & μαθητριών που θα πάρουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό του προγράμματος EUROSCOLA 2018-2019, θα συγκροτηθεί επιτροπή βαθμολόγησης αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ΠΕ02 που διδάσκουν ή έχουν διδάξει τα γλωσσικά μαθήματα στις τρεις τάξεις του Λυκείου ή έχουν εμπειρία στη διόρθωση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων και  δεν έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 3ου βαθμού με μαθητή ή μαθήτρια που εξετάζεται σε αυτόν.
         Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 02 της Περιφέρειάς μας  έως την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00΄ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ενημερώνοντας με έγγραφό τους την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηmail@stellad.pde.sch.gr ή με fax στο 22310 66167, υπόψη κ. Σίμου Δήμητρας (συνημμένη αίτηση).
Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 (ώρα προσέλευσης βαθμολογητών 09:00 π.μ.).
         Οι συμμετέχοντες στη βαθμολόγηση εκπαιδευτικοί θα απαλλαγούν την ημέρα εκείνη από τα υπηρεσιακά και διδακτικά τους καθήκοντα. Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς και να προβούν στην κατάλληλη προσαρμογή του σχολικού προγράμματος, όπως προβλέπεται  από την κείμενη νομοθεσία για περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών.
         Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης οδοιπορικών ή αξιολόγησης των γραπτών στους εκπαιδευτικούς.

Δείτε εδώ υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ