Απόφαση πρόσληψης ? τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Πρόσληψη και τοποθέτηση ? διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018?2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018?2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014?2020», ΕΣΠΑ 2014?2020

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ