Οδηγίες μορφοποίησης τελικού κειμένου

α) Το κείμενο που θα αποστείλετε δεν θα πρέπει να φανερώνει την ταυτότητά σας διότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αμερόληπτη κρίση. Όταν πάρετε τη θετική απάντηση, τότε θα στείλετε το έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία σας για να δημοσιευθεί στα πρακτικά (maximum 8 σελίδες)

β) Προσοχή στους υπερσυνδέσμους: να ακολουθείτε τη διαδικασία insert link πάνω στη λέξη ή τη φράση που θα λειτουργεί ως “θερμό σημείο” και όχι να παραθέτετε τεράστιους υπερσυνδέσμους.

γ) Αν θέλετε να συμπεριλάβετε στην εισήγησή σας επιπλέον υλικό (φύλλα εργασίας, φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακές δημιουργίες κ.λ.π.), παρακαλείσθε να τα αναρτήσετε στο Διαδίκτυο και να παραπέμπετε με υπερσύνδεσμο. Έτσι θα επιτύχουμε τη μέγιστη οικονομία ωφέλιμου χώρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σελίδα Α4 με περιθώρια 2,54 άνω – κάτω, 3,17 αριστερά – δεξιά. Maximum: 8 σελίδες.

Σώμα κειμένου: γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,15, πλήρης στοίχιση.

Τίτλοι ενοτήτων: Times New Roman 12, bold, στοίχιση στο κέντρο (Περίληψη, Εισαγωγή κ.λ.π.)

Διαγράμματα και πίνακες: στοίχιση στο κέντρο

Εικόνες: στοίχιση στο κέντρο και σε ευθυγράμμιση με το κείμενο

Προσοχή: όχι κεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμό σελίδας και υποσημειώσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές: A.P.A. style

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα  για τη μορφοποίηση του τελικού κειμένου.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Κατάθεση περιλήψεων: 20.12.2021

Υποβολή τελικού Κειμένου:25.03.2022

 

Print Friendly, PDF & Email
Share