Ιθαγένεια

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (Email: mail@stellad.pde.sch.gr ) Ή ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12/3/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
( η εγκύκλιος )

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (δίνεται από την Υπηρεσία μας σε έντυπη  ή σε ηλεκτρονική μορφή ).
Η αίτηση όταν υποβάλλετε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής.
Το έντυπο της αίτησης κηδεμόνα αλλοδαπού
Το έντυπο της αίτησης αλλοδαπού

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του Διαβατηρίου.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης και επίσημη μετάφραση αυτού στα Ελληνικά (για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό) ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης με Ελληνικούς χαρακτήρες στα ονόματα (για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα).

4. Βεβαιώσεις επαρκούς φοίτησης σε Ελληνικά σχολεία (δίνεται από τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων στις οποίες έχουν φοιτήσει εάν δεν είναι ενημερωμένο το myschool).

• Έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το έντυπο της βεβαίωσης αλλοδαπού για Β/θμια
Το έντυπο της βεβαίωσης αλλοδαπού για Α/θμια

5. Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενήλικα ενδιαφερόμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο (δίνεται από την Υπηρεσία ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα μας ). το έντυπο της εξουσιοδότησης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22310-66151
E-mail: mail@stellad.pde.sch.gr
Δ/νση: Αρκαδίου 8, Τ.Κ. 35131 Λαμία

Θα παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος/νη έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των βεβαιώσεων από τα σχολεία της Ελλάδας (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός) ταυτίζονται με τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης της ημεδαπής ή του επίσημα μεταφρασμένου Πιστοποιητικού Γέννησης της αλλοδαπής εάν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδας.
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας θα κατατίθενται αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από Ελληνικά σχολεία, εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Στερεά Ελλάδα


Print Friendly, PDF & Email
Share