Ιθαγένεια

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας θα κατατίθενται αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού  εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την έκδοση του πιστοποιητικού  γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • ηλεκτρονικά στο Email: mail@stellad.pde.sch.gr 
  • ταχυδρομικώς
  • αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1] Αίτηση

Το έντυπο της αίτησης αλλοδαπού (για ενήλικες)

Το έντυπο της αίτησης κηδεμόνα αλλοδαπού (για ανήλικους μαθητές)

Η αίτηση όταν υποβάλλετε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής ή να είναι ψηφιακά  υπογεγραμμένη.

2] Ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του Διαβατηρίου.

 3] Ληξιαρχική Πράξη γέννησης με Ελληνικούς χαρακτήρες στα ονόματα για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα

ή Πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφραση αυτού στα Ελληνικά για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό

4] Βεβαιώσεις επαρκούς φοίτησης σε Ελληνικά σχολεία για την απόκτηση ιθαγένειας .

    Οι βεβαιώσεις φοίτησης θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι εκδίδονται για την απόκτηση ιθαγένειας  διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές

Το έντυπο της βεβαίωσης αλλοδαπού για Β/θμια

5] Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής μόνο σε περίπτωση που  η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο

το έντυπο της εξουσιοδότησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός)  να ταυτίζονται σε όλα τα έγγραφα. Όταν παραλαμβάνετε την βεβαίωση από το σχολείο ελέγξτε τα στοιχεία για τυχόν διαφορές ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μόνο για τα χρόνια που ολοκληρώθηκαν σε αυτήν. Το Λύκειο π.χ. δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση για το Γυμνάσιο  ούτε για άλλο Λύκειο αν υπήρξε μετεγγραφή. Επομένως χρειάζεται βεβαίωση από κάθε μία σχολική μονάδα φοίτησης .

Είναι σημαντικό να αναφέρετε στους Διευθυντές των σχολείων ότι αιτείστε  την Βεβαίωση για την απόκτηση Ιθαγένειας ώστε να γίνει η απαραίτητη αναγραφή  και να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.(καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22310-66151
E-mail: mail@stellad.pde.sch.gr
Δ/νση: Αρκαδίου 8, Τ.Κ. 35131 Λαμία

ΟΛΑ τα σχετικά έντυπα:

Το έντυπο της αίτησης κηδεμόνα αλλοδαπού
Το έντυπο της αίτησης αλλοδαπού
Το έντυπο της βεβαίωσης αλλοδαπού για Β/θμια
Το έντυπο της βεβαίωσης αλλοδαπού για Α/θμια

Print Friendly, PDF & Email
Share