Άδεια Ιδ. Εργ.

Θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας  σε Ε.Ε.Π. &  Ε.Β.Π.»

Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Στερεάς Ελλάδας αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. υποβάλει την αίτηση του/της και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου, στην οποία να προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, το είδος και οι συνθήκες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στο ιδιωτικό έργο.
  2. Βεβαίωση του προϊσταμένου του για τη μη παρακώλυση ή την ανεπηρέαστη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του ενδιαφερόμενου και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του.
  3. Βεβαίωση του φορέα, στον οποίο θα ασκήσει το ιδιωτικό έργο, όπου να προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, το είδος και οι συνθήκες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου (οι συνολικές ώρες απασχόλησής του και αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή τους με το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής της ή/και πρόγραμμα όπου αναφέρονται οι ώρες απασχόλησης στο όνομα του ενδιαφερόμενου).

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πριν την έναρξη του έργου ή της εργασίας.

 Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

Η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

Απαραίτητα έντυπα:

 

Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιωτικό έργο 2024

AITHSH IDIOTIKOU ERGOU-PROS-PDE 2024

Print Friendly, PDF & Email
Share