Από 4-1-2022 έως 24-1-2022 οι αιτήσεις για Δ/ντες Α/θμια & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021(ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των … Read more