Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη διαδικασία επιλογής θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από … Read more

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της … Read more