Απαραίτητα έγγραφα κτήσης Ιθαγένειας
  1. Εγκύκλιος
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ A_ΘMIA
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ Β_ΘMIA