Ανάρτηση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ

 

Περίοδος Ενστάσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. από τη Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022  και ώρα 15:00.

 

  • oι ενστάσεις γίνονται από τους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων
  • οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Print Friendly, PDF & Email
Share