Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα τα προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι με την ορκωμοσία τους και ανάληψη υπηρεσίας.

 1. Αντίγραφο πτυχίου διορισμού. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ και με την επίσημη μετάφραση.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 4. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο ( 4. ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ )
 5. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση για μισθοδοσία με συνημμένα Αποδεικτικά (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ, (4)IBAN και φωτοτυπία ταυτότητας. ( 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ). Συνυποβάλλεται και Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (ή άλλου τραπεζικού εγγράφου) με πρώτο όνομα δικαιούχου της/του εκπαιδευτικού (με ευανάγνωστο το IBAN). Επιλέγετε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα επιθυμείτε.
 7. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (αφορά όσους δικαιούνται οικογενειακό επίδομα). ( 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ )
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). (εκδίδεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 9. Αποδεικτικό ΑΦΜ. Εκτυπώνεται από την πύλη της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/ (My AADE – Μητρώο και Επικοινωνία – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου)
 10. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 11. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) (εκδίδεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes).
 12. Σε περίπτωση που ο νεοδιόριστος/η ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, της εγκυκλίου μεταθέσεων 2021-22), προσκομίζει στην Υπηρεσία και τα σχετικά έγγραφα. (πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω του/της υποψηφίου/ας ή του/της συζύγου ή τέκνου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. ( 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ )
 14. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού. Για τους τίτλους αυτούς προσκομίζεται αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων και της εργασίας. Ειδικότερα, με την υποβολή διδακτορικού τίτλου σπουδών, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν συνημμένα περίληψη και τίτλο διδακτορικής διατριβής, Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. ( 14. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού διδακτορικού )
 15. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει. ( 15. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ). Συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα ένσημα αναλυτικά (εκτύπωση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για απασχόληση από 01/01/2002) και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για απασχόληση σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η εργασία, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες και μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς ή ΝΠΙΔ πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share