ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΣΜΕΑΕ

Δελτίο Τύπου

 

Λαμία, 03 Νοεμβρίου 2023

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ)

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 4967/07-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ9Ν246ΝΚΠΔ-ΨΕ8), ΣΟΧ 1/2023 Απόφαση της υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και στην ιστοσελίδα της (http://stellad.pde.sch.gr). Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 04/11/2023, ημέρα Σάββατο, έως και 13/11/2023, ημέρα Δευτέρα. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Οι σχετικοί πίνακες

NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 97ΕΗ46ΝΚΠΔ-2ΟΑ

NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Ψ9ΕΨ46ΝΚΠΔ-ΡΨ9

ΔΕ_ΣΥΝΟΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023-2024

Print Friendly, PDF & Email
Share